برچسب: مصرف سوخت زیاد سمند

2

علت مصرف زیاد بنزین در سمند

باافزایش قیمت بنزین یکی از دغدغه های رانندگان تامین سوخت مورد نیاز خودروهایشان است. در این حالت همواره صرفه جویی در مصرف سوخت و نیز استفاده از راهکارهایی به منظور کاهش مصرف سوخت خودرو...