برچسب: بهترین مکمل بنزین برای 206 تیپ 5

1

علت مصرف زیاد بنزین در پژو 206

میزان مصرف سوخت خودرو برای راننده ها اهمیت زیادی دارد. وجود برخی از ایرادها در خودرو می تواند میزان مصرف سوخت خودرو را افزایش دهد. سوپر اکتان بوستر با توجه به فرایند پیشرفته محلول،...

26

بهترین مکمل بنزین برای 206

خام سوزی و دیرسوزی بنزین در خودرو 206 باعث کاهش قدرت موتور ، افزایش مصرف سوخت و افزایش استهلاک قطعات سوخت رسانی و موتور خودرو می شود. سوپر اکتان بوستر مدپاتکس با افزایش عدد...