برچسب: معاینه فنی خودرو

0

عوامل مردودی برای گرفتن معاینه فنی

معاینه فنی، یک آزمون برای بررسی ایراد‌ها و مشکل‌هایی است که ممکن است برای خودرو به وجود آمده باشد. بخشی از این معاینه مربوط به سیستم فنی خودرو است که از بروز حادثه و...