برچسب: کلاچ خودرو، دلیل شنیده شدن صدای اضافه خودرو،

2

دلیل شنیدن صدای اضافی هنگام کلاچ گرفتن

خیلی اوقات لرزش ها و صداهای اضافی ناشی از بدکار کردن موتور خودرو با صداهای ناشی از گیربکس و کلاچ قابل تشخیص دادن نیستن. ساده ترین راه برای تشخیص دادن آنها ابتدا استفاده از...